مجموعۀ اشعار نیما یوشیج

مجموعۀ اشعار نیما یوشیج

مقابله و تدوین: عبدالعلی عظیمی

«می توانم بگویم من به رودخانه

شبیه هستم که از هر کجای آن

لازم باشد بدون سروصدا

می توان آب برداشت.»

نیما یوشیج